Čo robiť, ak nájdete zatúlané, zranené alebo uhynuté zvieratko

Túlavé, zabehnuté alebo zranené zviera

Zákonom č. 342/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov bola obciam, s účinnosťou od 1.11.2011, uložená povinnosť zriaďovať, prevádzkovať a podieľať sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá (§ 22 ods.7), rovnako ako povinnosť zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce na to vyškoleným pracovníkom.

Z toho teda vyplýva, že v prípade, že nájdete túlavé, zabehnuté alebo zranené zviera, kontaktovať by ste mali príslušný miestny úrad. Tam by ste mali dostať informáciu, ako má konkrétne mesto alebo obec ošetrenú túto povinnosť, to znamená, či má napríklad uzatvorenú zmluvu s organizáciou, ktorá zviera vyškoleným pracovníkom odchytí a umiestni do karanténnej stanice, kde sa mu dostane potrebného ošetrenia. V niektorých prípadoch môže túto službu zabezpečovať aj mestská polícia.

Rovnako by mali mať mestá buď zriadenú alebo zmluvne dohodnutú službu, ktorá odpratáva z mestských komunikácií kadávery, teda telá uhynutých zvierat alebo ich časti.

Hlavné mesto Bratislava má napríklad dlhodobo uzatvorenú zmluvu s občianskym združením Sloboda zvierat na Nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie, v ktorej je zapracovaná tiež povinnosť odchytiť zatúlané alebo zranené zviera do jednej hodiny od nahlásenia a odpratať kadáver do dvoch hodín od nahlásenia.

Lesná zver

Iné je, pokiaľ ide o usmrtenú alebo zranenú lesnú zver. Tá totiž, podľa zákona o poľovníctve, patrí poľovnému združeniu a v prípade, že by ste ju chceli napríklad zobrať, jednalo by sa o pytliactvo. Je preto potrebné privolať povereného pracovníka poľovného združenia. V praxi, nedokonalosťou systému, sa takáto situácia stáva dosť komplikovanou pre bežného občana, ktorý chce pomôcť, pretože je otázne, či vám príslušný miestny úrad alebo mestská polícia bude vedieť dať kontakt na poľovné združenie, prípadne vyhodnotiť, ktoré poľovné združenie by malo konkrétny prípad riešiť. Napríklad len s intravilánom mesta Bratislava susedí jedenásť poľovných združení…

Bolo by zrejme prínosom, keby poľovné združenia s rovnakou vervou ako k lovu alebo ochrane svojich práv, vyplývajúcich im zo zákona, pristupovali aj k ochrane zvierat pred zranením alebo usmrtením, na nimi spravovaných územiach. To je mimochodom povinnosť, ktorá im tiež vyplýva zo zákona o poľovníctve. Realizovať by to mohli napríklad aj postavením zábran, oplotení a podobne, na miestach, kde je to možné a kde najčastejšie dochádza ku kolíziám zvierat s motorovými vozidlami..

Zviera na diaľnici

V prípade, že sa so zraneným alebo mŕtvym zvieraťom stretnete na diaľnici, je potrebné nahlásiť to diaľničnej polícií, ktorá je povinná toto odpratať.

Realita na Slovensku

Realita na Slovensku však, žiaľbohu, býva často iná a tak človek, ktorý sa snaží v danej situácii pomôcť zvieraťu, väčšinou bohužiaľ, ťahá za kratší koniec a nezriedka sa ocitne v situácii, že skutočne nevie, kam a na koho sa má obrátiť... Mestá a obce často nemajú zabezpečené vyššie popísané služby. A smutné je aj to, že ak ich zabezpečené majú, často sa objavujú situácie, že ide o služby v podstate nelegálne, o rôznych šarhov, ktorí nemajú povolenia, ani potrebné školenia na odchyt zvierat a zvieratá často eutanázujú, teda usmrcujú okamžite po odchyte, často priamo na mieste. Je potrebné uvedomiť si, že takéto konanie je nezákonné a ak sa s ním stretnete alebo máte o takomto konaní vedomosti, treba okamžite kontaktovať políciu a príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Nezriedka sú dokonca tieto pochybné služby financované z mestských, resp. obecných financií, teda z vašich financií.

Nebuďte ľahostajní k tomu, akým spôsobom sa problematika zvierat rieši vo vašej obci alebo meste a chcite vedieť, či sú tieto služby a firmy, ktoré ich zabezpečujú v poriadku. Zaujímajte sa o to, ako funguje karanténna stanica alebo útulok vo vašom meste, ako je tam zaobchádzané so zvieratami a kde tieto končia.

Nakoniec len malá rada – je dobré uložiť si do telefónu potrebné kontakty vopred, aby ste, ak sa ocitnete v situácii, keď ich budete reálne potrebovať, nezostali bezradní, s tým, že nebudete vedieť, kam sa rýchlo obrátiť o pomoc. Istotne oceníte rýchle riešenie vy i zvieratko, ktoré bude prípadne vašu pomoc potrebovať. Zranené zvieratko istotne ocení tiež, keď budete vedieť, kde je najbližšia veterinárna pohotovosť a zabezpečíte mu na ňu, čo možno najrýchlejší prevoz.

Jana Gallová, Nadácia Niki a Steffi