Zákony, vzťahujúce sa ku zvieratkám

123/2008 - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 5. novembra 2007
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

143/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 26. apríla 2012 o chove nebezpečných živočíchov

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012 - podrobné info
 

Zákon 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 72/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve